/img/vi-mi
18. 06. 2018.

Otkaz tijekom ili nakon isteka probnog roka

Poslodavac može dati otkaz radniku koji nije zadovoljio na probnom radu u tijeku ili nakon isteka probnog roka18. 06. 2018.

Pojedinačni ispravni postupak nakon provedenog ostavinskog postupka

U slučaju da je rješenjem u ostavinskog postupku izvanknjižno vlasništvo ostaviteljice raspodijeljeno nasljednicama, potrebno je, radi upisa nasljednica u zemljišne knjige, provesti pojedinačni ispravni postupak18. 06. 2018.

Odlučivanje u nadzornom odboru društva s ograničenom odgovornošću

Ako društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju nije drukčije određeno, nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću može donositi odluke ako najmanje polovina od propisanog broja njegovih članova sudjeluje u odlučivanju, ali ne manje od tri18. 06. 2018.

Utvrđivanje i naplata poreza na kuće za odmor

Poslove utvrđivanja naplate i nadzora poreza na kuće za odmor mogu obavljati tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ispostave Porezne uprave, uz prethodnu suglasnost ministra financija18. 06. 2018.

Neprovođenje ostavinskog postupka nakon smrti ostavitelja i prijenos prava vlasništva na nekretninama

Ako iza ostaviteljeve smrti nije provedena ostavinska rasprava, a ostale su nekretnine upisane na njegovo ime, radi prijenosa vlasništva na nasljednike potrebno je provesti ostavinski postupak pred za to nadležnim sudom odnosno javnim bilježnikom kao povjerenikom suda18. 06. 2018.

Obnova kaznenog postupka nakon odluke ESLJP-a

Sud će, sukladno načelu beneficium cohaesionis, dopustiti obnovu kaznenog postupka i suosuđeniku, koji nije podnio zahtjev ESLJP-u, ako utvrdi da razlozi za obnovu kaznenog postupka, zbog kojih je dopuštena obnova osuđeniku koji je podnio zahtjev ESLJP-u, postoje i u odnosu na njega11. 06. 2018.

INTRASTAT izvještavanje

INTRASTAT je poseban sustav prikupljanja podataka, a primjenjuje se za pružanje statističkih informacija o otpremama i dostavi robe Zajednice koja ne podliježe jedinstvenoj carinskoj deklaraciji u carinske ili fiskalne svrhe, a poslovni subjekti postaju obveznici izvještavanja putem samostalne ili dobrovoljne odnosno obvezne prijave u INTRASTAT11. 06. 2018.

Naknada za neispunjenje kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom

Naknadu za neispunjenje kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom moraju plaćati oni poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika (osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica), a nisu ispunili kvotu zapošljavanja osoba s invaliditetom, a ta naknada iznosi 30 % minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu11. 06. 2018.

Inventura osobnih podataka radi zaštite osobnih podataka

Da bi voditelj obrade osobnih podataka proveo učinkovitu zaštitu osobnih podataka, prvo treba napraviti inventuru osobnih podataka, pa tek potom odrediti politike i procedure zaštite osobnih podataka11. 06. 2018.

Pravo na mirovinu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17), može se ostvariti pravo na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu i na starosnu mirovinu dugogodišnjeg osiguranika, i to prema povoljnijim uvjetima prema onima propisanima Zakonom o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16 i 18/18), međutim navedene odredbe o povoljnijim uvjetima za starosnu, prijevremenu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika stupaju na snagu 1. siječnja 2019.11. 06. 2018.

Rok za pobijanje pravnih radnji

Rok podnošenja tužbe radi pobijanja pravne radnje dužnika, procesno je pravne prirode i prekluzivan je tako da će sud odbaciti tužbu ako ona ne bude podnesena u propisanom roku28. 05. 2018.

Zaštita osobnih podataka fizičkih osoba koje djeluju u okviru poslovne aktivnosti

Svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu, bilo da djeluje u okviru svojih poslovnih aktivnosti ili ne, osobni je podatak koji je zaštićen Općom uredbom o zaštiti podataka, pa su u tom smislu podatci direktora, fizičkih osoba koje preuzimaju ili predaju robu, fizičkih osoba koje sastavljaju ili dostavljaju narudžbenice i drugih osoba zaštićeni navedenim propisom28. 05. 2018.

Zastara tražbine za naknadu štete

Potraživanje naknade štete prouzročene povredom ugovorne obveze iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, zastarijeva za tri godine28. 05. 2018.

Dokazna sredstva u upravnom sporu

Prema mjerodavnoj odredbi Zakona o upravnim sporovima, krug dokaznih sredstava primjenjivih u upravnom sporu nije zatvoren28. 05. 2018.

Upravni spor – prijedlozi tuženika i restitutio in peius

Možebitna pogreška koju je u upravnom postupku počinilo javnopravno tijelo u korist stranke, ne može biti sanirana u upravnom sporu koji je pokrenula odnosna stranka, već primjenom nekog od izvanrednih pravnih lijekova u upravnom postupku, kada su za to ispunjene propisane pretpostavke28. 05. 2018.

Samodostava pismena u poreznom ili upravnom postupku

Kada se radi o samodostavi pismena u upravnom ili poreznom postupku, tada pošiljatelj može kao dostavljače angažirati fizičke osobe na temelju ugovora o radu odnosno djelu ili povremenom (privremenom) radu redovitog studenta posredstvom Studentskog servisa28. 05. 2018.

Upotpunjavanje dokumentacije prema Zakonu o javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi ne isključuje mogućnost traženja upotpunjavanja ponude, odnosno dostave obrasca ESPD u papirnatom obliku pa ako je ponuditelj to pravodobno učinio, naručitelj i ponuditelj postupili su sukladno zakonu21. 05. 2018.

Odricanje od zastare

Pisano priznanje zastarjele obveze smatra se odricanjem od zastare, a dužnik je se može odreći tek nakon što protekne vrijeme određeno za zastaru21. 05. 2018.

Zahtjev za izdavanje tabularne isprave – zastara

Zahtjev kojim se traži izdavanje tabularne isprave nije stvarnopravni zahtjev, nego obveznopravni i zastarijeva u opće zastarnom roku21. 05. 2018.

Pravo na potporu za samozapošljavanje

Nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje može ostvariti pravo na potporu pri samozapošljavanju u iznosu do 55.000,00 kuna, ako je prošla aktivnosti vezane uz samozapošljavanje i ako je zahtjev ocijenjen pozitivnom ocjenom.