/img/vi-mi
15. 10. 2018.

Obveze iz dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva

Porezni obveznik koji ostvaruje dohodak izravno iz inozemstva, sam obračunava i plaća porez. Doprinose plaća poslodavac, osim ako tu obvezu ne preuzme zaposlenik sporazumom15. 10. 2018.

Parnični postupak – povreda odredaba o otvorenom pravosuđenju

Ako sud tijekom parničnog postupka povrijedi odredbu o otvorenom pravosuđenju, presuda se može pobijati zbog relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka, ako je ta povreda utjecala na donošenje zakonite i pravilne presude15. 10. 2018.

Poništaj sporazuma o prestanku ugovora o radu

Poništaj sporazuma o prestanku ugovora o radu zbog mana volje, može se zahtijevati u roku jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti, odnosno od prestanka prisile, a u svakom slučaju istekom roka od tri godine od dana sklapanja sporazuma15. 10. 2018.

Javna nabava – jamstvo za ozbiljnost ponude

Ako je u postupku javne nabave dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ima određenih nedostataka koji se mogu otkloniti primjenom instituta dopune (čl. 293. Zakona o javnoj nabavi), naručitelj može zahtijevati od ponuditelja da te nedostatke otkloni15. 10. 2018.

Službena osoba ovlaštena donijeti rješenje u upravnom postupku

Umjesto odsutne službene osobe, ovlaštene za rješavanje pojedine vrste upravne stvari, rješenje može potpisati osoba koja prema mjerodavnome ustrojstvenom propisu zamjenjuje ovlaštenu službenu osobu08. 10. 2018.

Priznavanje invalidnosti unutar država članica EU

Postojanje invalidnosti utvrđeno u jednoj državi EU nužno ne mora biti priznato u drugoj državi članici EU08. 10. 2018.

Neplaćeni dopust

Ako radnik koristi neplaćeni dopust, a poslodavac ga nije odjavio sa zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, mora obračunati doprinose za to razdoblje primjenom najniže mjesečne osnovice08. 10. 2018.

Odlučivanje o zastari – godišnji sistemski otpis

Porezni obveznik može podnijeti zahtjev za utvrđivanje zastare odnosno zatražiti otpis poreznog duga zbog nastupa zastare prava na naplatu, iako je propisano da porezno tijelo na to pazi po službenoj dužnosti08. 10. 2018.

Porezni nadzor

Pri utvrđivanju porezne osnovice procjenom, putem usporedbe s drugim poreznim obveznikom, porezno tijelo dužno je navesti s kojim je poreznim obveznikom napravljena usporedba08. 10. 2018.

Nemogućnost provedbe ovrhe radi vraćanja na rad radnika kada radni odnos prestane po sili zakona

Ako je radnik navršio šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, ovrha radi vraćanja na rad radnika bit će nemoguća ako ne postoji sporazum o nastavku radnog odnosa između poslodavca i radnika08. 10. 2018.

Javna nabava

Geodetske usluge, prema Zakonu o javnoj nabavi, nisu predmet ugovora o javnoj nabavi radova i mogu se odrediti kao zaseban predmet nabave08. 10. 2018.

Prekid zastare

U slučaju kad je ovršni postupak obustavljen zato što ni na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi nije prikupljena nijedna valjana ponuda za kupnju zaplijenjene nekretnine, rok zastarijevanja počinje teći od obustave ovršnog postupka01. 10. 2018.

Internetska stranica turističke agencije

Turistička agencija dužna je svoje opće podatke objaviti na svojim mrežnim stanicama na hrvatskom jeziku, a može ih objaviti i na nekom drugom jeziku na kojem nudi svoje usluge01. 10. 2018.

Dokaz o obavljenoj usluzi

Porezni nadzor može osporiti trošak usluge, iako postoji ugovor i račun, ako se ne može dokazati da je usluga doista i obavljena01. 10. 2018.

Ugovorna zabrana natjecanja i ugovorna kazna

U slučaju zakonske zabrane natjecanja, poslodavac ne može potraživati ugovornu kaznu koja se može ugovoriti za slučaj natjecanja s poslodavcem nakon prestanka ugovora o radu01. 10. 2018.

Ovlast komunalnih redara na podnošenje optužnog prijedloga

Komunalni redar ovlašten je podnijeti optužni prijedlog protiv prekršitelja samo kada provodi nadzor propisan Zakonom o zaštiti životinja01. 10. 2018.

Javna nabava – računska pogreška

U postupku javne nabave javni naručitelj u okviru pregleda i ocjene ponuda ponuditelja provjerava i računsku ispravnost ponude, a time i točan obračun poreza na dodanu vrijednost01. 10. 2018.

Odlaganje građevinskog materijala, mehanizacije i vozila

Postupanje u slučaju protupravnog odlaganja građevinskog materijala, mehanizacije i vozila na javnoj površini u nadležnosti je komunalnih redara, a na privatnoj parceli u nadležnosti vlasnika. No, ako vlasnik parcele ugovori njezino korištenje na način koji je protivan prostornom planu, potrebno je izvijestiti odgovarajuće inspekcijske službe (zbog buke, zaštite okoliša i dr.)24. 09. 2018.

Nadležnost donošenja rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu

Člankom 100. st. 1. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) propisano je da rješenje o komunalnoj naknadi donosi »upravno tijelo«, u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, a »upravnim tijelom« smatra se upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva odnosno jedinstveni upravni odjel24. 09. 2018.

Ovlast za donošenje rješenja komunalnog redara

U slučaju odsutnosti komunalnog redara, ako je komunalni redar prethodno proveo sve potrebne radnje (prikupio dokaze i utvrdio činjenično stanje), pročelnik može donijeti rješenje osobi koja je povrijedila odluku o komunalnom redu