/img/vi-mi
10. 12. 2018.

Porezni tretman odštete

Odšteta ne podliježe oporezivanju PDV-om10. 12. 2018.

Izbor članova nadzornog odbora

Članove nadzornog odbora bira glavna skupština dioničkog društva ili ih imenuju određeni dioničari, zaposleni ili ih imenuje sud10. 12. 2018.

Primjena posebnih uvjeta za određivanje ovrhe na nekretnini u postupcima osiguranja

U postupcima osiguranja novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava, između ostalog, primjenjuju se odredbe o provedbi ovrhe na nekretninama, pa tako i posebni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini10. 12. 2018.

Prag ulaska i izlaska iz sustava PDV-a za 2019.

Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a za 2019. i dalje iznosi 300.000,00 kuna10. 12. 2018.

Nemogućnost ispunjenja

Ako ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postane nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga ugovorna strana, njezina se obveza gasi i nije odgovorna za naknadu štete zbog neispunjenja ugovorne obveze10. 12. 2018.

Potrebna većina glasova za donošenje odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave

Da bi se smatralo da je neka odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave donesena, potrebna je za njezino donošenje većina glasova prisutnih članova ako je riječ o odluci koja se donosi većinom glasova prisutnih članova, odnosno većina glasova svih članova ako je riječ o odluci koja se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela03. 12. 2018.

Ugovorna kazna

Ugovornu kaznu moguće je ugovoriti samo u slučaju neispunjenja ugovorne obveze ili zakašnjenja s njezinim ispunjenjem, ili u slučaju neurednog ispunjenja03. 12. 2018.

Obveze turističke agencije u svezi sa sklapanjem ugovora o turističkom predstavljanju

Turistička agencija, koja je zaključila ugovor o turističkom predstavljanju turističke agencije s turističkim predstavnikom, dužna je pisano izvijestiti davatelja usluga o turističkom predstavniku i njegovim ovlastima03. 12. 2018.

Pravo na mirovinu izaslanog radnika

Bez obzira na to što je za vrijeme rada u inozemstvu izaslani radnik primao plaće koje su sigurno veće od onih koje bi primao da je ostao raditi u Republici Hrvatskoj, ne može za to razdoblje rada u inozemstvu ostvariti mirovinu iz inozemnog mirovinskog osiguranja jer u tom mirovinskom osiguranju nije bio osiguran03. 12. 2018.

Obveza ovrhovoditelja na polaganje kupovnine

Ovrhovoditelj koji je kupac i jedini vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine, nije dužan položiti kupovninu ako ona iznosi koliko i njegova ovršna tražbina ili manje03. 12. 2018.

Visina komunalnog doprinosa

Ne može se utvrditi različita visina komunalnog doprinosa ovisno o namjeni građevine, ali se može propisati djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjene zgrade03. 12. 2018.

Isplata naknada prijevoznih troškova na službenom putu

Pravne osobe, osim neprofitnih organizacija, ne mogu naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju isplaćivati u gotovu novcu fizičkim osobama koje nisu njihovi zaposlenici26. 11. 2018.

Solidarna odgovornost

Troškove premještanja vozila na drugo mjesto, kad je to naložio policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave u slučajevima propisanim člankom 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dužni su solidarno snositi vlasnik i korisnik vozila26. 11. 2018.

Darovi poslovnim partnerima

Prigodom nabave darova poslovnim partnerima, radi reprezentacije, porez na dodanu vrijednost ne može se odbiti, a osnovica poreza na dobit povećava se za 50 %26. 11. 2018.

Javna nabava – oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj obvezan je provjeriti ispunjava li drugi subjekt, na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja, relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključivanje26. 11. 2018.

Upravni postupak – odustanak od zahtjeva tijekom žalbenog postupka

Pri odustanku od zahtjeva tijekom žalbenog stadija upravnog postupka, postupak se obustavlja, a prvostupanjsko (djelomice) favorabilno rješenje se poništava26. 11. 2018.

PDV pri izvozu robe

Oslobođen je PDV-a izvoz robe sukladno članku 45. st. 1. toč. 1. Zakona o PDV-u, a kao dokaz izvozne isporuke potrebno je osigurati carinsku deklaraciju26. 11. 2018.

Obveza donošenja novih rješenja o komunalnoj naknadi

Postojeća rješenja o komunalnoj naknadi ostaju na snazi sve dok se donošenjem novog rješenja o komunalnoj naknadi ne promijeni vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugog podatka bitnog za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu, ili drugog podatka bitnog za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade19. 11. 2018.

Zastara tražbine pružanja usluge kabelske televizije

Ako je riječ o davatelju usluge koji distribuira radijski i televizijski program putem satelitskog prijamnika za prijam signala odašiljanih putem satelita, a ugovorom s korisnikom za korištenje usluge ugovoreno je plaćanje mjesečne naknade, primjenjuje se zastarni rok od tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja19. 11. 2018.

Opunomoćenici

Samo pravna osoba, koju je kao stranku u postupku pred sudom zastupao opunomoćenik koji na to nije bio ovlašten, može zbog toga podnijeti pravni lijek, a ne i protivna strana