/img/vi-mi
23. 07. 2018.

Obnova (novacije)

Obnova se ne predmnijeva, a ugovorne strane svoju volju za obnovom moraju izričito izraziti, odnosno moraju izričito izraziti namjeru da postojeću obvezu ugase u trenutku kad su stvarale novu23. 07. 2018.

Preuzimanje duga

Preuzimatelj duga ne odgovara za nenaplaćene kamate koje su dospjele do sklapanja ugovora o preuzimanju duga ako nije što drugo ugovoreno, ali odgovara za kamate koje su dospjele nakon sklapanja ugovora o preuzimanju duga23. 07. 2018.

Alternativni tužbeni zahtjev pri subjektivnoj kumulaciji i redovita revizija

Određivanje vrijednosti predmeta spora zbrajanjem istaknutih tužbenih zahtjeva ne dolazi u obzir pri subjektivnoj kumulaciji, odnosno onda kada se na strani tužitelja nalazi više osoba čiji se zahtjevi mogu samostalno istaknuti, kao ni u slučaju alternativnih tužbenih zahtjeva23. 07. 2018.

Darovanje nekretnine zakladi

Zaklade pri stjecanju nekretnine ne plaćaju porez na promet nekretnina, pa niti u slučaju darovanja23. 07. 2018.

PDV prilikom prodaje automobila

Porezni obveznik koji pri nabavi osobnog automobila od poreznog obveznika u sustavu PDV-a nije odbio pretporez zbog odredbe kojom je odbitak pretporeza bio zabranjen, pri prodaji drugom tuzemnom poreznom obvezniku koji je u sustavu PDV-a, ne mora obračunati PDV23. 07. 2018.

Posrednička naknada za posredovanje u prometu nekretnina

Zainteresirana strana (kupac), koja je oglas agencije za nekretninu pročitala u novinama ili je oglas za nekretninu vidjela u ponudi na internetskim stranicama agencije, nije nalogodavac te stoga nije u obvezi platiti agenciji posredničku naknadu20. 07. 2018.

Obnova kaznenog postupka nakon suđenja u odsutnosti

Osuđenik kojem je suđeno u odsutnosti i njegov branitelj mogu u roku od jedne godine od kada je osuđenik saznao za pravomoćnu presudu, podnijeti zahtjev za obnovu postupka, u kojem je navedena adresa na koju se osuđeniku mogu dostavljati pismena i osuđenik obeća da će se odazvati sudskom pozivu17. 07. 2018.

Dokazna sredstva u upravnom sporu

Prema mjerodavnoj odredbi Zakona o upravnim sporovima, krug dokaznih sredstava primjenjivih u upravnom sporu nije zatvoren17. 07. 2018.

Lokalna samouprava - provjera poznavanja stranog jezika pri prijmu u službu

Funkcija intervjua nije utvrđivanje razine poznavanja stranog jezika, već je potrebna razina znanja stranog jezika (kada je riječ o uvjetu za raspored na odnosno radno mjesto) jedan od uvjeta za pristupanje intervjuu, kao završnoj fazi provjere znanja i sposobnosti kandidata u natječajnom postupku09. 07. 2018.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

U postupku pobijanja dužnikovih pravnih radnji smatrat će se da je prodaja jedine nekretnine pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako je dužnik nekretninu prodao za vrijeme blokade računa, koja je neprekidno trajala dulje razdoblje i zbog čega vjerovnik nije mogao naplatiti svoju tražbinu09. 07. 2018.

Postupanje veterinarskog inspektora – nedoneseni/neobjavljeni propisi

Građani i pravne osobe dužni su pridržavati se samo zakona i drugih propisa koji su javno objavljeni sukladno Ustavu Republike Hrvatske, i za koje je prošlo Ustavom ili zakonom utvrđeno razdoblje vakacije. Posljedično, prema strankama u postupku ne mogu se poduzimati mjere na temelju propisa koji u trenutku izricanja mjere nisu bili objavljeni na propisani način09. 07. 2018.

Obvezujuće mišljenje Porezne uprave

Porezni obveznik može dobiti obvezujuće mišljenje Porezne uprave ako podnese zahtjev za njegovo izdavanje te ako Porezna uprava ocijeni da je izdavanje mišljenja opravdano, a naknada za izdavanje obvezujućeg mišljenja može iznositi od 5.000,00 do 30.000,00 kuna09. 07. 2018.

Upozorenje o pravu na branitelja u kaznenom postupku

Odmah po uhićenju, prije ispitivanja, prije provođenja radnje prepoznavanja, suočenja i rekonstrukcije, tijelo koje provodi navedene radnje mora poučiti okrivljenika o pravu na branitelja28. 06. 2018.

Naknada troškova prijevoza za dolazak i odlazak s posla

Osobi kojoj je odobreno korištenje automobila u vlasništvu poslodavca za privatne potrebe i kojoj se prema toj osnovi obračunava primitak u naravi, može se neoporezivo isplatiti i naknada za prijevoz za dolazak i odlazak s posla pod propisanim uvjetima26. 06. 2018.

Cesija

Ugovor o cesiji u kojem je naveden viši iznos nego što je dužnik zapravo dužan vjerovniku, nije ništetan, ali dužnik može osporavati visinu tražbine25. 06. 2018.

Istek certifikata za fiskalizaciju

U slučaju isteka certifikata za fiskalizaciju, potrebno je pribaviti novi certifikat tako da se Fini podnese popunjeni i potpisani Zahtjev za izdavanje RDC certifikata za fiskalizaciju, zajedno s potpisanim Ugovorom o obavljanju usluga certificiranja, dokazom o uplati naknade za izdavanje certifikata u iznosu od 375,00 kuna te preslikom osobne iskaznice skrbnika certifikata, nakon čega će obveznik zaprimiti kodove koje je potrebno ugraditi u fiskalnu blagajnu25. 06. 2018.

e-Poslovanje

Projekt e-Poslovanje je projekt koji je svojom odlukom pokrenula Vlada Republike Hrvatske, a koji će omogućiti pristup javnim informacijama i informacijama o javnim uslugama za poslovne subjekte na jednom mjestu, siguran pristup podatcima poslovnih subjekata i elektroničku komunikaciju poslovnih subjekata i javnog sektora25. 06. 2018.

Pravo na mirovinu supruge umrlog hrvatskog branitelja

Supruga umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada, ako ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kao mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, može birati koju će od te dvije mirovine koristiti25. 06. 2018.

Solidarnost dužnika

Otpust duga učinjen prema jednom solidarnom dužniku, oslobađa obveze i ostale solidarne dužnike samo ako je otpust duga učinjen sporazumno s tim solidarnim dužnikom25. 06. 2018.

Kamate na kamate

Na zateznu kamatu, koja je utužena, ne teku procesne kamate ako je istovremeno utužen i glavni dug, jer na glavni dug i dalje teku zatezne kamate