/img/vi-mi
23. 04. 2018.

Bračna stečevina – nadogradnja i preuređenje

Nadogradnjom i preuređenjem na već postojećem građevinskom objektu stječe se obveznopravni zahtjev, osim ako je uložena vrijednost takva da je zapravo stvoren novi objekt i ako je volja i namjera stranaka bila da se stekne stvarnopravni zahtjev23. 04. 2018.

Regres solidarnih dužnika

Dužnik koji je ispunio solidarnu obvezu, ima pravo zahtijevati od svakog sudužnika da mu nadoknadi dio duga koji pripada na njega, pri čemu je nebitno da je dužnik koji je ispunio solidarnu obvezu, znao da vjerovnik nije od jednog od solidarnih dužnika tražio naplatu duga, ali je ipak putem suda naplatio cijeli dug23. 04. 2018.

Državni službenici – novi raspored i državni stručni ispit

Obveza polaganja državnoga stručnog ispita povezana je samo s prijmom u državnu službu, a ne i s promjenama u rasporedu do kojih dolazi tijekom službe23. 04. 2018.

Okončavanje postupka poreznog nadzora

Kada u poreznom nadzoru nisu utvrđene nepravilnosti, tada se postupak treba dovršavati donošenjem rješenja o obustavi postupka, slijedom supsidijarne primjene čl. 46. st. 5. Zakona o općem upravnom postupku.23. 04. 2018.

Rok za ispravak zapisnika u kaznenom postupku

Tijekom cijelog trajanja rasprave stranke mogu tražiti ispravke zapisnika jer zapisnik završava zaključenjem rasprave nakon završnih govora stranka, a ne odgodom ili prekidom rasprave23. 04. 2018.

Prestanak radnog odnosa radniku – nestaloj osobi

Radnik je jedan dan otišao s posla i drugi dan se više nije pojavio. Nakon neuspjelih pokušaja da stupimo s njim u kontakt, saznali smo preko MUP-a da je prijavljen njegov nestanak i da se nalazi na popisu nestalih osoba koje vodi to Ministarstvo. Ugovor o radu istječe mu 10. lipnja 2018. Kako evidentirati njegovo izbivanje s posla i što s njegovim radnim odnosom?16. 04. 2018.

Naplata iznajmljivanja stanova, soba i postelja u domaćinstvu

Iznajmljivač stanova, soba i postelja putnicima i turistima koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, mora za pružene usluge izdati račun, a način naplate može biti gotovinski16. 04. 2018.

Produljenje službe na određeno vrijeme u lokalnoj i područnoj samoupravi

Duljina službe na određeno vrijeme u lokalnoj i područnoj samoupravi je u slučaju povećanja posla i radi zamjene odsutnog službenika različita, pa zbog toga nije zakonito službeniku koji je primljen radi jednog razloga, službu produljivati radi drugog razloga16. 04. 2018.

Podjela društva

Za sve obveze društva koje se dijeli, a koje su nastale do upisala podjele i sudski registar, odgovaraju kao solidarni dužnici društva koja su sudjelovala u podjeli, do iznosa vrijednosti dijela imovine koja je prešla na svakog od njih suglasno planu podjele16. 04. 2018.

Kamatna stopa na zajam povezanom društvu

Kamatna stopa na zajam između povezanih osoba za 2017. godinu iznosi 4,97 %, a uz prijavu poreza na dobit potrebno je Poreznoj upravi dostaviti i Obrazac PD-IPO, te ako se radi o zajmu iz inozemstva, potrebno je izvijestiti i Hrvatsku narodnu banku16. 04. 2018.

Odluka škole o razrješenju ravnatelja nije upravni akt

Odluka škole o razrješenju ravnatelja nije upravni akt pa ne može biti predmet upravnog spora16. 04. 2018.

Zatezne kamate

Na zatezne kamate koje su utužene i čine samostalan zahtjev, ne mogu se zahtijevati zatezne kamate ako nije isplaćen glavni dug09. 04. 2018.

Prednosni red prigodom ovrhe na računima i ovrhe na plaći

Kada poslodavac zaprimi rješenje o ovrsi javnog bilježnika radi naplate novčane tražbine ovrhom na plaći ili drugom stalnom novčanom primanju radnika, tada je dužan postupati prema navedenom rješenju, poštujući zakonska ograničenja ovrhe, iako ima saznanja da ovrhu na temelju drugog rješenja o ovrsi provodi i Fina, jer su u pitanju različiti predmeti ovrhe09. 04. 2018.

Postupak pri neprijavljivanju nastanka promjena koje utječu na nastanak ili visinu komunalne naknade

U slučaju sumnje da je nastala promjena koja utječe na obvezu plaćanja i visinu komunalne naknade za koju nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nema saznanja, potrebno je provesti radnje koje će utvrditi je li to doista tako, a pri utvrđivanju tih okolnosti potrebno je primijeniti dokazna sredstva iz Zakona o općem upravnom postupku (očevid, isprave, saslušanje svjedoka itd), a ta tijela mogu i podnijeti optužni prijedlog protiv osobe koja krši odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu09. 04. 2018.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Dok se ne donesu novi podzakonski propisi u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, za koje je predviđeno donošenje u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog zakona, treba primjenjivati podzakonske propise koji su doneseni na temelju prethodno važećeg zakona09. 04. 2018.

Povlačenje tužbe – troškovi postupka

Tužitelj koji je povukao tužbu odmah nakon što je tuženik udovoljio njegovu tužbenom zahtjevu, ima pravo da mu tuženik nadoknadi troškove postupka09. 04. 2018.

Vještačenje u upravnom sporu radi utvrđivanja smanjenja ili gubitka radne sposobnosti

Nema zapreke da upravni sud donese meritornu odluku o utvrđivanju prava tužitelja da je kod njega nastupilo smanjenje, djelomičan ili potpun gubitak radne sposobnosti, na temelju vještačenja provedenog u upravnom sporu26. 03. 2018.

Prodaja nekretnine upisane u temeljni kapital društva

Prodaja nekretnine koja je upisana u temeljni kapital društva ne znači nužno smanjenje temeljnog kapitala26. 03. 2018.

Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

Kada je predstavnik naručitelja povezana osoba s ponuditeljem, a poslovne udjele stekao je u razdoblju od najmanje dvije godine prije zadnjeg imenovanja odgovornom osobom naručitelja, tada ne postoji sukob interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi26. 03. 2018.

Upravni ugovor za porezni dug

I fizička osoba – građanin može s Poreznom upravom sklopiti upravni ugovor za porezni dug